Czy Mokotów naruszył prawo ?

Na Sesji Rady Dzielnicy Mokotów, która odbyła się w dniu 15.11.2016 r. Radni Prawa i Sprawiedliwości wezwali Zarząd i Radę do usunięcia naruszenia prawa. Wzywam Radę Dzielnicy Mokotów oraz Przewodniczącego Rady Dzielnicy Mokotów do usunięcia naruszenia prawa poprzez stwierdzenie bezskuteczności wyborów zastępców Burmistrza Dzielnicy Mokotów m. st. Warszaw, Panów:

– Krzysztofa Rinasa

– Krzysztofa Skolimowskiego

Burmistrz wskazuje potencjalnych zastępców, następnie Rada głosuje nad propozycją i albo popiera kandydatów, albo odrzuca ich w głosowaniu. Głosowanie nad Zastępcami Burmistrza jest tajne. Pan Bogdan Olesiński, zgłosił czterech kandydatów na swoich zastępców: Zdzisława Szczekotę ( odwołanego rok temu ), Monikę Gołębiewską-Kozakiewicz, Krzysztofa Rinas i Krzysztofa Skolimowskiego.

W pierwszym głosowaniu, poparcie uzyskali Pan Zdzisław Szczekota oraz Pani Monika Gołębiewska-Kozakiewicz. Pan Krzysztof Rinas i Pan Krzysztof Skolimowski nie uzyskali wystarczającej liczby głosów. Pan Burmistrz zarządził przerwę, skonsultował się ze swoimi kolegami i koleżankami z PO i zarządzono  drugie głosowanie. Nie zmieniono kandydatów, nadal głosowaliśmy nad kandydaturą Pana Krzysztofa Rinasa  i Pana Krzysztofa Skolimowskiego. W drugim głosowaniu kandydaci otrzymali odpowiednią liczbę głosów i uzyskali poparcie Rady Dzielnicy Mokotów. Radni Prawa i Sprawiedliwości poruszali bezzasadność  takiego głosowania oraz podnosili kwestię tego, że wg nich może to być niezgodne z przepisami prawa.

„(…)Przewodniczący argumentował swoją decyzję tym, że uchwała o wyborze zastępców Burmistrza dzielnicy jest w dalszym ciągu niezrealizowana, a jedynie Burmistrz Dzielnicy ma możliwość zgłaszania kandydatów na swoich zastępców. „Wyraził pogląd, że skoro Burmistrz Dzielnicy Bogdan Olesiński zaproponował te same osoby, to zapewne liczy na to, że uzyskają one wymaganą większość głosów. Dodał, że być może na posiedzeniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, który odbył się w trakcie przerwy, Burmistrz Dzielnicy kogoś przekonał lub liczy na to, że kogoś przekonał (…)”. Zgodnie ze Statutem Dzielnicy Mokotów art. 19 ust. 8 „Uchwały, stanowiska i wnioski formalne Rada Dzielnicy podejmuje w obecności co najmniej połowy jej ustawowego składu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów chyba, że inne przepisy lub Statut stanowią inaczej.” oraz art. 44 ust. 1 „Wybór Burmistrza Dzielnicy następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Pozostali członkowie Zarządu Dzielnicy wybierani są na wniosek Burmistrza Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.(…)”.

Co to może oznaczać? ”

(…) Zgodnie z doktryną „część” uchwały w sprawie powołania Pana Krzysztofa Rinasa i Pana Krzysztofa Skolimowskiego istotnie narusza prawo, ponieważ została naruszona procedura podjęcia uchwały. Statut Dzielnicy Mokotów nie przewiduje takiego trybu procedowania uchwały.(…)” 

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego