Konsultacje społeczne z mieszkańcami Dzielnicy Mokotów

mokotów

mokotów

Warszawa dnia 9 września 2009 r.
UD–IV–WPK–GBO–0121–1–09

OGŁOSZENIE BURMISTRZA DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Dzielnicy Mokotów

Podstawa prawna: Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr LVIII/1748/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat projektowanych statutów dzielnic m. st. Warszawy.

Informuję mieszkańców Mokotowa o rozpoczęciu konsultacji społecznych na temat projektowanego statutu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Termin konsultacji: od 9 września 2009 r. do 23 września 2009 r. w godzinach pracy Urzędu.

Miejsce konsultacji: Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ul. Rakowiecka 25/27 – Wydział Obsługi Mieszkańców stanowisko nr 9 i 10 (parter – wejście od ul. Wiśniowej).

Uprawnieni: mieszkańcy dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy posiadający czynne prawo wyborcze do rady dzielnicy oraz dzielnicowe komisje dialogu społecznego.

Projekt statutu Dzielnicy Mokotów Kliknij by pobrać

Formularz konsultacji społecznych Kliknij by pobrać

Tryb i zasady konsultacji:

  • Konsultacje społeczne polegają na wypełnieniu formularzy konsultacji społecznych.
  • Przed wypełnieniem formularza konsultacji społecznych, pracownik urzędu dzielnicy obsługujący konsultacje społeczne sprawdza, czy dana osoba ma prawo do udziału w konsultacjach.
  • W razie potrzeby, w szczególności w przypadku udziału w konsultacjach społecznych osób niepełnosprawnych, pracownik urzędu dzielnicy obsługujący konsultacje społeczne udziela pomocy w wypełnianiu formularzy konsultacji społecznych.
  • Wypełnione formularze konsultacji społecznych mieszkańcy wrzucają do specjalnie przygotowanej w tym celu urny.
  • Wzór formularza konsultacji społecznych określa załącznik do uchwały.

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji społecznych zostanie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu dzielnicy, w terminie 5 dni po upływie terminu zakończenia konsultacji społecznych.

W zastępstwie
Burmistrza Dzielnicy Mokotów
m. st. Warszawy
/-/ Piotr Boresowicz
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów