Stanowisko Mokotowskiego Klubu Radnych PiS w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Pana Grzegorza Okońskiego

W zakresie merytorycznym przyczynę odwołania stanowią ustalenia kontroli przeprowadzonej przez Biuro Kontroli Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w dniach od 31 maja do 23czerwca 2010r. Z materiału pokontrolnego wynika, że Z-ca Burmistrza Grzegorz Okoński nie spełniał właściwie roli nadzorującego gospodarowanie lokalami użytkowymi z zachowaniem zasad pieczy i odpowiedzialności. Dopiero po fakcie ujawnionego nielegalnego podnajmu polecił Dyrektorowi ZGN przeprowadzenie kontroli wszystkich lokali użytkowych pod kątem prawidłowości najmu i ewentualnego nielegalnego podnajmu lokali przez najemców. Decyzję te należy uznać za spóźnioną. Byłoby dobrze dla interesów m.st. Warszawy, gdyby zapadła ona na początku kadencji obecnego Zarządu i wtedy nie mielibyśmy tego zamieszania, które powstało między innymi tylko z braku odpowiedniego nadzoru.

Burmistrz Grzegorz Okoński wespół z Dyrektorem W. Albińskim podczas wspólnej rozmowy wypracowali koncepcję porozumienia i wstępne ustalenia, co z upoważnienia Prezydenta Warszawy jej zastępca Pan Jacek Wojciechowicz nie uznał za rozwiązanie w pełni racjonalne. W ocenie klubu Radnych PiS wypracowane porozumienie otwierało wprowadzenie bardzo złej praktyki do rozwiązywania problemów związanych z nielegalnymi podnajmami. W zasadzie nie wprowadzało ono  żadnych sankcji wobec najemców dopuszczających nielegalny podnajem. Wręcz przeciwnie może zachęcać i rozzuchwalać najemców do nagminnego stosowania nielegalnego podnajmu. W zasadzie nie ponosiliby oni żadnego ryzyka-w przypadku wykrycia nielegalnego podnajmu – poza uiszczeniem odszkodowania ponoszonego w wysokości równej opłacie za czynsz z uwzględnieniem podnajmu.  Gdyby powszechnie zapanowała interpretacja skonstruowana przez Burmistrza, to dopiero nastąpiłby chaos w zakresie możności opróżniania lokali użytkowych w związku z zakończeniem umów najmu.

Zdaniem Klubu Radnych PiS bardziej racjonalne byłoby w tej konkretnej sprawie zastosowanie bardziej restrykcyjnego rozwiązania, czyli zerwanie umowy najmu z pominięciem okresu wypowiedzenia.  Jeśli nawet w sporadycznym przypadku doszłoby do długotrwałego procedowania opuszczenia lokalu przez osobę zajmującą go nielegalnie, to i tak zachowanie pełnej restrykcyjności określonych przepisów prawnych stanowiłoby przykład dla innych najemców co do nieuchronności działań prawnych i powstrzymywałoby ich przed pokusą nielegalnego podnajmu. Takie restrykcyjne rozwiązanie w dłuższej perspektywie czasu byłoby znacznie korzystniejsze dla Dzielnicy, ponieważ nie angażowałoby wielu kluczowych pracowników Urzędu Dzielnicy i Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy a także radnych w różnego rodzaju żmudne i pracochłonne działania. Pozwoliłoby lepiej spożytkować potencjał Urzędu w kierunku rozwiązywania poważnych i istotnych problemów Dzielnicy.

Osobną kwestię stanowi wysokość naliczonego odszkodowania. W świetle Wystąpienia Pokontrolnego Prezydenta Miasta Stołecznego jak również Informacji o Sposobie Realizacji Zaleceń Pokontrolnych należy uznać ją za znacznie zaniżoną. W wyniku takiej wyceny ewidentne straty finansowe  poniosła Dzielnica.

Biorąc pod uwagę przedstawione kwestie w naszym  stanowisku, stwierdzamy że powstałe nieprawidłowości w gospodarowaniu zasobem lokalowym poważnie obarczają Burmistrza Okońskiego z tytułu nienależytego sprawowania nadzoru. W związku z tym wnosimy o odwołanie Burmistrza G. Okońskiego z pełnionej funkcji.

W imieniu Klubu Radnych PiS

Remigiusz Grodecki