Lokalny progam profilaktyki uzależnień

LOKALNY PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na rok 2010

Na ostatniej Sesji Rady został przyjęty poniższy projekt związany z profilaktyką uzależnień.

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień jest jednym z ważniejszych obszarów działania samorządu lokalnego. Polski model rozwiązywania problemów uzależnień zakłada, że większość kompetencji i środków finansowych jest zlokalizowanych na poziomie samorządów, które na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są podmiotem właściwym do rozwiązywania problemów związanych z profilaktyką uzależnień w swoich społecznościach lokalnych. Mianem uzależnienia określa się niekontrolowany stan zależności fizycznej, psychicznej i społecznej od środka uzależniającego. W przypadku zaprzestania brania tych środków odczuwa się przykre objawy fizyczne i psychiczne. Takie zjawiska społeczne jak uzależnienia, przemoc, rozpad rodzin, brak właściwej opieki rodzicielskiej, nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży przestępczość, występują w niektórych obszarach Mokotowa w stopniu nie mniejszym, niż w innych dzielnicach Warszawy. Czytaj dalej.