Dołącz do innych, skorzystaj z obniżki czynszu!

Warszawa

Warszawa

OBNIŻKI DOCHODOWE:

Obniżka czynszu przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód najemcy w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 200% tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Kwotę obniżki różnicuje się w następujący sposób:

Dochód na jedną
osobę w gospodarstwie wieloosobowym
Dochód w gospodarstwie jednoosobowym Obniżka w %
Do 75%
najniższej emerytury
(506,33 zł)
Do 125%
najniższej emerytury
(843,88 zł)
60 %
Powyżej 75% do 100%
najniższej emerytury
(506,34 zł – 675,10 zł)
Powyżej 125% do 150%
najniższej emerytury
(843,89 zł – 1012,65 zł)
40 %
Powyżej 100% do 150%
najniższej emerytury
(675,11 zł – 1012,65 zł)
Powyżej 150% do 200%
najniższej emerytury
(1012,66 zł – 1350,20 zł)
20 %
Obniżki czynszu nie udziela się:

 

 • najemcy, który nie złożył deklaracji o dochodach lub złożył deklarację niezgodną z prawdą,
 • najemcy, który nie dostarczył na żądanie zaświadczenia naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz innych członków gospodarstwa domowego,
 • najemcom, którzy wynajęli lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2 w drodze przetargu,
 • najemcom lokali socjalnych,
 • najemcom, którzy odmówili przyjęcia zaproponowanego przez wynajmującego lokalu spełniającego warunki lokalu zamiennego, o niższych kosztach utrzymania,
 • najemcy, który zalega z zapłatą należności za zajmowany lokal mieszkalny chyba, że zostanie z nim zawarta umowa określająca spłatę zaległości.

Odstępuje się od obniżenia czynszu, jeżeli:

 • w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego zostanie ustalone, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym najemcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać czynsz nieobniżony, wykorzystując własne środki i posiadane zasoby finansowe,
 • najemca utracił tytuł do zajmowanego lokalu,
 • najemca nie wywiązuje się z warunków umowy określającej spłatę zaległości.

DOCHÓD
(w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych)

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego oraz
 • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.

Więcej informacji na stronie Urzędu m.st. Warszawy => www.um.warszawa.pl