Odpowiedź na Interwencję związaną z ewentualnym przeniesieniem WKS Gwardia

Gwardia

Gwardia

Witam serdecznie, mimo okresu urlopowego cały czas moinitoruję sprawę Gwardii. Jakiś czas temu złożyłem Interpelację związaną z ewentualnym przeniesieniem Klubu. Jak Państwo pamiętają, podczas sesji zostały wskazane przykładowe lokalizację, gdzie klub mógłby zostać przeniesiony. Zaraz po sesji złożyłem zapytanie związane z tymi lokalizacjami, otrzymałem taką oto odpowiedź.

Warszawa, dnia 21.07.2009 r.

GK-D-IV-3.2-722-88-2-09

Pan Patryk Górski

Radny Dzielnicy Mokotów

m.st. Warszawy

za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady

dotyczy: UD-IV-WOR-MKW-0114-49-1-09

W odpowiedzi na arkusz interpelacyjny znak: UD-IV-WOR-MKW-00580-87-1-09 z dnia 25.05.2009r. dotyczący terenu zlokalizowanego na terenie Dzielnicy Mokotów pod ewentualną lokalizację w celu przeniesienia WKS „Gwardia” oraz w nawiązaniu do protokołu z XLII sesji Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy niniejszym wyjaśniam, że:

– nieruchomość zlokalizowana w rejonie ulic Wołoska – Kulskiego na przedłużeniu ulicy Madalińskiego – oznaczona jako działka ew. nr 3/2 z obrębu 146505_80115 o powierzchni 33.659 m2 – zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego położona jest w obszarze przeznaczonym pod zieleń urządzoną o 90% terenu pozostawionego jako powierzchnie biologicznie czynną ZP1 i nie stanowi działki budowlanej. Decyzja co do możliwości inwestycyjnych tego terenu będzie mogła być podjęta dopiero po uchwaleniu planu miejscowego. Obecnie nieruchomość wydzierżawiona jest osobom fizycznym i wykorzystywana jako ogródki działkowe.

– nieruchomość zlokalizowana na „Łuku Siekierkowskim” aktualnie objęta jest postępowaniem likwidacyjnym związanym z podjętą Uchwałą nr LII/1588/2009 z 16.04.2009 r. w/s rozwiązania jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą „Technoport Warszawa Spółka Akcyjna”. Przekazanie m.st. Warszawie przedmiotowej nieruchomości nastąpi w formie majątku polikwidacyjnego. Decyzje w sprawie dyspozycji w/w nieruchomości zostaną podjęte po przekazaniu nieruchomości.

Naczelnik

Delegatury Biura Gosp0odarki Nieruchomości

W Dzielnicy Mokotów

Zbysław Suchożebrski