Odpowiedź MSWiA w sprawie Gwardii

MSWia

MSWia

Szanowni Państwo poniżej przedstawiam odpowiedź na Zapytanie poselskie złożone przez Posła na Sejm RP Artura Górskiego. (Treść zapytania dostępna w części poświęconej WKS „Gwardia”)

Warszawa, dnia 3 lipca 2009 roku

Rzeczpospolita Polska

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

BMP-0714-5109/09/MM

Pan

Bronisław Komorowski

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

W nawiązaniu do pisma z dnia 10 czerwca 2009 roku (sygn. SPS-024-4116/09), przekazującego zapytanie Posła na Sejm RP Pana Artura Górskiego w sprawie sytuacji i przyszłości obiektu sportowego, z którego korzysta Warszawski Klub Sportowy „Gwardia”, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Na wstępie pragnę podkreślić, iż nieruchomość położoną przy ul. Racławickiej 132 w Warszawie od dnia 30 maja 2008 roku zarządza Komenda Główna Policji, po jej protokolarnym przyjęciu od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w wyniku wygaszenia decyzja NR 43/07 z dnia 12 listopada 2007 roku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji prawa trwałego zarządu przysługującego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz Komendy Głównej Policji. Powyższa nieruchomość przeszła w dyspozycje Warszawskiego Klubu Sportowego „gwardia” w wyniku następujących uregulowań prawnych:

 1. W dniu 31 maja 1971 roku Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy wydało decyzję (sygn. GKM VI 610/2/326/53/71) o oddaniu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych w zarząd nieruchomości położonej przy ul. Racławickiej 132 w Warszawie, opisanej obecnie w ewidencji grunt i budynków, jako działka NR 5-5 o powierzchni 10.1984 ha, z obrębu 1-01-15, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr 372403, prowadzonej przez Sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VII Wydziału Ksiąg Wieczystych.
 2. W dniu 12 lutego 1987 roku Minister Spraw Wewnętrznych wydał decyzję Nr 2/87 w sprawie przekazania stałych składników majątkowych Warszawskiego Klubu Sportowego „Gwardia” w zarząd i użytkowanie stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych (obecnie Komendzie Stołecznej Policji).
 3. W dniu 30 stycznia 1992 roku Minister Spraw Wewnętrznych wydał decyzję, na podstawie której Komendzie Stołecznej Policji udzielone zostało uprawnienie do wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Racławickiej 132 w Warszawie na okres 30 lat.
 4. W dniu 1 września 1992 roku, pomiędzy Komenda Stołeczna Policji a Warszawskim Policyjnym Klubem Sportowym „Gwardia”, podpisano umowę użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Racławickiej 132 w Warszawie wraz z obiektami na niej położonymi. Na podstawie ww. umowy, do bezpłatnego użyczenia oddano:
  1. W budynku administracyjnym:
 • Pomieszczenie sekcji piłki nożnej (łącznie 135 m2),
 • Pomieszczenia obok małej Sali sportowej na parterze (łącznie 288,5 m2),
 • Pomieszczenia na II piętrze (156 m2),
 • Pomieszczenia siłowni na II piętrze (85,1 m2),
 • Pomieszczenia siłowni nr 92 na parterze (85,1 m2),
 • Salę gimnastyczną dużą (558,5 m2),
 • Salę gimnastyczna mała (311,8 m2),
 • Salę zapaśniczą (341 m2).
  1. W budynku „Demont” – sale judo (duża i mała), łącznie 673 m2,
  2. Korty tenisowe (2.600 m2),
  3. Boisko główne (7.285 m2),
  4. Boisko treningowe (5.760 m2)

Warszawski Policyjny Klub Sportowy „Gwardia” uprawniony został do oddawania użyczonych obiektów w najem lub dzierżawę osobom trzecim, przy zachowaniu przepisów prawa budżetowego oraz zobowiązany został do ponoszenia zwykłych kosztów utrzymania i posiadania użyczonych obiektów (tj. kosztów konserwacji i remontów obiektów), a także refundacji na rzecz Komendy Stołecznej Policji wszelkich świadczeń związanych z nieruchomościami – proporcjonalnie do użytkowanej powierzchni.

Do 2001 roku zawartych zostało kilka aneksów do umowy użyczenia z dnia 1 września 1992 roku, na podstawie których, Warszawskiemu Policyjnemu Klubowi Sportowemu „Gwardia” oddano do bezpłatnego użytkowania inne obiekty lub części nieruchomości (np. pomieszczenia w budynku administracyjnym o łącznej powierzchni 159,8 m2).

 1. W dniu 15 września 1992 roku, pomiędzy Komendą Stołeczną Policji a warszawskim Policyjnym Klubem Sportowym „gwardia” podpisana została umowa dzierżawy kompleksu hotelowo – basenowego o powierzchni całkowitej terenu 23.429 m2, w skład którego wchodziły:
  1. Budynek hotelowy (3.296 m2),
  2. Solarium (554,9 m2),
  3. Baseny Kąpielowe (powierzchnia ogólna 1.638 m2, kubatura 2.515 m3),
  4. Teren składowy (4.632 m2),
  5. Parking około 50 miejsc (4.632 m2),
  6. Budynek dla zaplecza technicznego pod trybunami (406,54 m2),
  7. Pozostałe tereny zielone i ciągi piesze.

Za okres dzierżawy od dnia 30 czerwca 1993 roku, Strony ustaliły czynsz dzierżawy w wysokości 20 mln złoty miesięcznie (przed denominacją), a po jego upływie – w wysokości 50 mln zł miesięcznie. Strony przyjęły, iż czynsz ma być waloryzowany co 6 miesięcy, zgodnie ze wskaźnikami inflacji podawanymi przez Główny Urząd Statystyczny – bez konieczności zawierania aneksu. Dzierżawca podjął na siebie ponoszenie wszystkich kosztów eksploatacji związanych z

Przejętym obiektem (energia elektryczna, gaz, c.o., zapewnienie czystości, woda), na podstawie rachunków wystawianych przez Wydzierżawiającego. Dzierżawca zobowiązał się do prawidłowego gospodarowania przedmiotem dzierżawy, a zwłaszcza do wykonywania wszelkich napraw i remontów wynikających z zasad prawidłowej gospodarki obiektami oraz ponoszenia zwykłych kosztów utrzymania i posiadania obiektu przez cały okres trwania umowy. Umowa dzierżawy została zawarta na okres 20 lat, na mocy której, Warszawski Policyjny Klub Policyjny „Gwardia” został uprawniony do poddzierżawy w części przedmiotu umowy.

 1. W oparciu o udzielone upoważnienie, Warszawski Policyjny Klub Sportowy „Gwardia” oddał przedmiotom trzecim (m.in.: Lux-Med. Sp. z o.o., polskiemu Związkowi Judo, Komisowi Samochodowemu „Auto”, Sorter Polska Sp. z o.o.), cześć nieruchomości i położonych na niej obiektów do odpłatnego korzystania.
 2. Od dnia 1 sierpnia 2002 roku, na podstawie aneksu do umowy z dnia 15 września 1992 roku, Warszawski Klub Sportowy „Gwardia”, nie uiszcza czynszu dzierżawczego w związku z przejęciem wszelkich płatności związanych z eksploatacja obiektów oraz opłacaniem podatku od nieruchomości.

W wyniku starań podjętych przez Komendę Główna Policji, w celu uzyskania nieruchomości na której mógłby postawić wybudowany obiekt służbowy zapewniający właściwe warunki pracy i służby oraz porządkujący dyslokację komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, na podstawie decyzji Nr 43/07 z dnia 12 listopada 2007 roku, zmieniona decyzja Nr 46/07 z dnia 28 listopada 2007 roku, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji orzekł o wygaśnięciu trwałego zarządu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ul. Racławickiej 132 oraz orzekł o przekazaniu przedmiotowej nieruchomości Komendzie Głównej Policji w trwały zarząd na czas nieoznaczony, wyznaczając jednocześnie – na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), termin zagospodarowania nieruchomości do dnia 31 grudnia 210 roku.

W wyniku powyższego, Komenda Stołeczna Policji poinformowała Warszawski Klub Sportowy „Gwardia” o automatycznym wygaśnięciu umowy użyczenia z dnia 1 września 1992 roku oraz umowy dzierżawy z dnia 15 września 1992 roku, wzywając jednocześnie WKS „Gwardia” do podjęcia działań zmierzających do opuszczenia nieruchomości przez podmioty trzecie oraz o sukcesywne przekazywanie zwolnionych pomieszczeń.

Pismami z dnia 31 marca 2008 roku i z dnia 1 kwietnia 2008 roku, Warszawski Klub Sportowy „Gwardia” poinformował osiem podmiotów spośród osób trzecich korzystających z przedmiotowej nieruchomości, o przekazaniu tej nieruchomości w trwały zarząd Komendy Głównej Policji, załączając jednocześnie decyzje Nr 43/07 z dnia 12 listopada 2007 roku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W świetle powyższego, Warszawski klub Sportowy „Gwardia” od maja 2008 roku – bezumownie korzysta z nieruchomości.

Uwzględniając trudna sytuacje w jakiej znalazł się Warszawski Klub Sportowy „Gwardia” po wygaśnięciu dotychczasowego trwałego zarządu ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komenda Główna Policji pismem z dnia 15 kwietnia 2008 roku (syg. Cam 1912/08), na podstawie art. 43 ust. 3 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, zwróciła się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wyrażenie zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości przez Warszawski Klub Sportowy „Gwardia”. W odpowiedzi, pismem z dnia 7 maja 2008 roku [(sygn. DAP/22117-15/08(143/567)], Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, iż wyda decyzje w sprawie oddania w najem Warszawskiemu Klubowi Sportowemu „Gwardia” tę część nieruchomości, która jest niezbędna do prowadzenia działalności ww. Klubu. Jednocześnie wyjaśniono, że – w ocenie MSWiA – użyczenie części nieruchomości będącą własnością Skarbu Państwa, może nastąpić na rzecz jednostki organizacyjnej wymienionej w art. 60 ust. 1 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innej jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. Natomiast udostępnienie przez trwałego zarządcę części nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa na rzecz innych podmiotów, może nastąpić na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.

Uwzględniając powyższe, pismami z dnia 30 czerwca 2008 roku (sygn. Cir 563/08) oraz z dnia 9 grudnia 2008 roku (sygn. Cir-2458/08), Komenda Główna Policji zwróciła się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wyrażenie zgody na zawarcie z Warszawskim Klubem Sportowym „Gwardia” umowy dzierżawy nieruchomości, najpierw na czas nieokreślony (pismo z dnia 30 czerwca 2008 roku), a następnie na czas określony do dnia 30 czerwca 2009 roku (pismo z dnia 9 grudnia 2008 roku). Jednocześnie były prowadzone rozmowy z Warszawskim Klubem Sportowym „gwardia” w celu ustalenia warunków, na jakich miałaby zostać zawarta umowa dzierżawy.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją nr 19/Z/09 z dnia 4 lutego 2009 roku wyraził zgodę na zawarcie przez Komendę Główna Policji umowy dzierżawy nieruchomości z Warszawskim Klubem Sportowym „Gwardia” na czas określony do dnia 30 czerwca 2009 roku. Decyzja ta została wydana w celu uporządkowania spraw związanych z funkcjonowaniem nieruchomości, a także umotywowana potrzebą udzielenia niezbędnego czasu do faktycznego przejęcia zarządzania i wykorzystywania nieruchomości przez trwałego zarządcę z dniem 1 lipca 2009 roku.

Podczas spotkania roboczego, które odbyło się w dniu 5 lutego 2009 roku, dyrektor Warszawskiego Klubu Sportowego „Gwardia” zaprezentował stanowisko, iż utrzymanie nieruchomości, a winno być traktowane jako zapłata czynszu za jej używanie – negując tym samym, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego, obowiązek zapłaty czynszu dzierżawczego.

Pismem z dnia 10 lutego 2009 roku (sygn. Cir-551/2009), Komenda Główna Policji przekazała Warszawskiemu Klubowi Sportowemu „Gwardia” projekt umowy dzierżawy nieruchomości.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem z dnia 13 lutego 2009 roku polecił Komendantowi Głównemu Policji podjęcie wszelkich niezbędnych czynności związanych z ostatecznym uporządkowaniem spraw dotyczących funkcjonowania nieruchomości w terminie wskazanym w decyzji z dnia 4 lutego 2009 roku, tj. do dnia 30 czerwca 2009 roku. Wskazał ponadto, iż do dnia 1 stycznia 2009 roku minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może wydać decyzje o wygaśnięciu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości, w szczególności w razie stwierdzenia, że nieruchomość jest wykorzystywana niezgodnie z jej przeznaczeniem określonym w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu lub, gdy Komenda Głowna Policji nie zawiadomi ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o oddaniu nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie  lub nie uzyska jego zgody.

W świetle powyższego, władze Warszawskiego Klubu Sportowego „gwardia” zostały poinformowane, że nie jest dopuszczalne odstąpienia od pobierania czynszu dzierżawczego – zgodnie z oczekiwaniami zgłaszanymi podczas spotkań roboczych z przedstawicielami Komendy Głównej Policji, z uwagi na konsekwencje wynikające z przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 roku nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

W związku z tym, przedstawiono kolejny projekt umowy dzierżawy w okresie od dnia 1 marca 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku oraz projekt porozumienia w sprawie rozliczenia bezumownego korzystania z nieruchomości, które nie zostały przyjęte przez Warszawski Klub Sportowy „Gwardia”. Wysokość czynszu dzierżawczego i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przyjęta w ww. projektach, została określona na podstawie informacji przekazanych przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Mokotów, w kwestii czynszu dzierżawczego za 1 m2 gruntu wykorzystywanego na komercyjna działalność sportową i rekreacyjną, a w zakresie czynszu dzierżawczego lokali użytkowych, jako dolną wartość rynkowych ofert na dzierżawę takich lokali.

Mając na uwadze zrozumiała potrzebę utrzymania sportowego charakteru przedmiotowego obiektu oraz możliwości kontynuowania rozwoju sportowego w środowiskach lokalnych, opracowano i przekazano do Ministra Skarbu Państwa koncepcję zagospodarowania terenu, w której przewidziano część nieruchomości obejmującą istniejący budynek administracyjny wraz z halami sportowymi i przyległymi kortami tenisowymi, na prowadzenie działalności sportowej przez Warszawski Klub Sportowy „Gwardia”.

Jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, iż Warszawski Klub Sportowy „Gwardia” odmówił zawarcia umowy dzierżawy przedmiotowej nieruchomości, wystawiono wezwanie do wydania nieruchomości.

Z poważaniem

Minister spraw Wewnętrznych i Administracji

Z up. Adam Rapacki

Podsekretarz Stanu

Do wiadomości:

Departament Spraw parlamentarnych w kancelarii Prezesa rady Ministrów